تبلیغات
وبلژیون همسفر فاطمه بابائی - خلاصه سی دی قیاس
 
وبلژیون همسفر فاطمه بابائی
بیائید این آتش ویرانگر را مهار کنیم!
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : فاطمه بابایی
جمعه 1 بهمن 1395 :: نویسنده : فاطمه بابایی

موضوع مهمی که درسفر دوم با آن مواجهه میشویم موضوع تسخیرشدن است که درسفر دوم اجتناب ناپذیر است و اتفاق میافتد و باید آگاه و هوشیار باشیم تا بتوانیم از این مرحله عبور کنیم، تسخیرکاری که انجام میدهد مانند تاثیر مواد است بر روی انسان یعنی همان طور که مواد روی عقل، چشمانمان و حس مان پرده و حجاب میکشد و حس ها بسته میشود و کاملآ معکوس عمل میکند.


حال نیروهای هستند که باعث میشوند انسان در سفر دوم بماند همانند (ترس،منیت،ناامیدی و...) در سفر دوم باید چیزهای را بشناسیم و آن هم سنت های الهی هستند که در کلام الله به آن اشاره میشود که سنت های (مالایتغیر) هستند یعنی غیرقابل تغییر هستند مثل داستان حضرت یوسف، حضرت ابراهیم و... اینها در واقع سنت های الهی هستند خداوند میخواهد در مورد صبر صحبت کند از حضرت ایوب مثال میزند حضرت ایوب صبور بود و در مقابل مشکلاتش به خداوند گفت به من رنج رسیده و این را از من برگردان در واقع آزمایش ایمانش بود پیامبران انسان های هستند که در یک سری موارد به توانایی های خیلی بالایی رسیده اند و در مرز آزمایش الهی قرار میگیرند.مخاطب خداوند بزرگ ما هستیم که حواسمان جمع باشد که اگرتوانستیم مثل پیامبران به این توانایی ها برسیم همچنین آزمایش هایی برایتان اتفاق می افتد و قتی مثل: حضرت موسی به علم و ثروت رسیدید آن موقع شما هم آزمایش میشوید این ها سنت های خداون دهستن، و اگر م اسنت های الهی رو بشناسیم آزمایش هایی که در سفر دوم برایمان به وجود میاید را به خوبی حلش کنیم راجع به تسخیر، راجع به سنت ها، راجع به قدرت که خیلی مهم است جوامعی که منهدم شدند جوامعی هستند که به قدرت رسیدند بعد منهدم شدن و بعد از گردونه خارج شدند ما هم به عنوان یک سیستم بای دببینیم قدرت در کجای سیستم ما قرار دارد اگر این را بشناسیم آن وقت میتوانیم خودمان را ارتقا دهیم.
اغلب ما انسان ها از خیلی موضوع ها آگاهی نداریم ما فقط همین مقطعی که داریم در آن زندگی میکنیم را میبینیم بنابراین تلاشی که خودمان انجام می دهیم همیشه با تلاشی که دیگران انجام میدهند مقایسه میکنیم و بعد اگر تلاشی که با بیشتر از تلاش دیگران کردیم اما نتیجه ی بدتری داشت آن وقت نسبت به آن افراد حسادت میکنیم عقل انسان قیاس میکند این عقل قسمتی هست که نمیپذیرد و اشکال دارد عقل کارش را درست انجام می دهد ولی موضوع این است که ما داده های را که به عقل میدهیم ناقص است ما فقط آن تلاشی را که از دیگران میبینیم را مد نظر داریم و تلاش های دیگری را نمیبینیم و در نظر نمیگیریم و کاملآ اطلاعات ما غلط است انسان ها برای خودشان پیشینه ای دارند ما نمی دانیم آدمها قبلآ یا در خلوت خودشان چه سختی های را متحمل شده اند وقتی ما قیاس میکنیم  نتایجی دارد:

1)کینه و بیزاری نسبت به آن شخص پیدا میکنیم.

2)نفرت  وبیزاری نسبت به خداپیدامیکنیم.

3)و یا اگ رخوب باشیم از خودمان متنفر میشویم [نتیجه ی تمام قیاس ها ،این 3مورد که هر کدام از این ها برای 7پشتمان کافی است]
پس این جور قیاس ها بهانه ی هستند که نفس خودش را به دست میگیرد و نفس اماره یه کاری میکند تا شرایط را بدست بگیرد نفس اماره عقل را در پرتگاه سقوط قرار میدهد و عقل هم براساس عدالت خودش این داده های غلط را برمیدارد. حس اولین شروع به کارگیری قوه عقل است مثل سوخت برای اتومبیل.نفس میگردد چیزی را پیدا میکند مثل بنزین و به عقل میدهد و عقل هم از همه جا بیخبر این را میگیرد و کیش ومات میشود. نفس این قیاس رابرای کیش ومات کردن عقل استفاده میکندعقل میداند دارد چیکار میکند ما نمیدانیم که چه میکنیم.درتمام نقاطی که انسان توسط عقل بایکوت میشود 2 راه انتخاب وجود دارد و کاملآ این دوراهی انتخاب پیش می آید.خواسته های نامعقول،قیاس درکل میتوانند انسان را به نابودی بکشند.درتمام قسمت هایی که انسان لغزش میکند این 2راهی انتخاب وجود دارد و باید انسان حواسش جمع باشد که چطور انتخاب کند این ها همه سنت های الهی بوده.
اگریه معادله یایک نقاشی راپای تخته بنویسندبایک نگاه کردن هیچ مفهومی نداردخیلی ها آهنگی رامیشنوندودردرونشان تغییری به وجودنمی آید.پس باید درانسان گیرنده بالابرود،یعنی آن خاصیتی راکه باآن مطالب راجذب کنیم باعلم فراوان است.باخیلی ازاینهابیگانه هستیم،خیلی هایشان رانمیشناسیم علتش این است که قدرت جذب هست وساختارش بایددردرون ماایجادشود.درزمینه اعتیادهم همین طوراست سالهااعتیادوجودداردزمانی مامیتوانیم به درمان برسیم که بسترش درمابه وجودآماده است یک مصرف کننده زمانی واردکنگره میشودوحرف کمک راهنما را گوش میدهدودردرونش رسوخ میکندودلش گرم میشودواحساس امیدبهش دست میدهدوآن احساس دردرونش به وجودمی آیدهمه ی انسان هادرآن چیزهای که خداوندبه آنهاداده همانندنفس ،روح،عقل مشترک هستندوتفاوتی که به وجودمیایداین هست که انسان درچه مرتبه ای قرارمیگیرد،عقل وتفکرش درچه سطحی قرارگرفته و...این موارداست که باعث تفاوت انسان هامیشودومربوط به آیه ی (لیس الانسان ماسعی)هیچ چیزی برای انسان نیست مگربرای تلاش خودش.
درقیاس ابتدارونمیدانیم وانتهارانمی دانیم،تنهاچیزی که میبینیم فقط زمان است.قیاس  درانسان یکی ازابزارهای اصلی ومهم نفس اماره است تاانسان رابه طورکلی

ازسیرحیات خودش گمراه بکند.چون مابه ظاهرمیبینیم وآن وقت به خیال خودمان میخواهیم عدالت رابرقراربکنیم.وقتی که نیروهای منفی واردبدن میشوندتمامی دروازه های شهروجودی بازشده وعقل درست کارنمیکندونفس وروح برای خودت نیست.ذهن انسان دیگرامن نیست ومشکل کارهمین است.موضوع اصلی همان انرژی هست چون مابرای رسیدن به خواسته هایمان نیازبه انرژی داریم این انرژی راوقتی ازجاهای اشتباه بدست بیاوریم خیلی چیزهاراازدست میدهیم شیطان به انسان برای انجام کارهای بد ابتدا پاداش میدهد و در ادامه دهها برابر آن را از ما میگیرد ولی خداوند ابتدا کار خوب را از ما گرفته ودر مقابل چندین برابر آن را به ما میدهد .انسان به تنهای نیروی خاصی نداردومحیط اطرافش یکسری نیروهادراختیارانسان قرارمیدهدوتحت فرمان انسان قرارمیگیرد،انسان به کمک این نیروهادرذهن خودش وانسانهای دیگراختلال به وجودمی اوردودرکارهای دیگران دخالت وتصرف میکندوقتی این کارهاراانجام دادانسان به خواسته های پلیدونامعقول خودش میرسدوآن نیروهابه خواسته ای خودشان میرسدوخواسته ی این نیروهااین است ونیروهای منفی درسرزمین وجایگاهی رشدمیکندکه درآن سرزمین دانایی وآگاهی رشدنکنداگراین اتفاق بیفتدبسترمناسب میشودوانسان ومردم درجهل میمانند.اعتیادموقعی درانسان زندگی میکندکه انسان درمورداعتیادآگاهی ودانایی پیدانکندوقتی مامیایم کنگره برای درمان احساس خستگی میکنیم وناامیدمیشویم باعث میشویم ازجلسه خارج بشویم وبه درمان نرسیم آن وقت آموزش نمیگیریم واعتیادمیتوانددردرون مابه زندگیش ادامه بدهد.ودلیل این فرارکردن هافقط این است که انسان به دانایی نرسدواعتیاددروجودانسان به زندگی خودادامه میدهدوفقط به خاطروجودنفس اماره است وهدفش این این که دانایی وآگاهی رشدنکند.

نویسنده:افسانه همسفر میثم


نوع مطلب : سی دی های آموزشی جدید کنگره 60، 
برچسب ها : سی دی، مقیاس،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 04:04 ب.ظ
фитнес резинка купить украина
эспандер лента
черная резинка для фитнеса
еспандер для фітнесу
резинки для фитнес николаев
پنجشنبه 24 فروردین 1396 03:48 ق.ظ
If some one needs expert view about blogging and site-building afterward i advise him/her
to visit this website, Keep up the fastidious job.
شنبه 12 فروردین 1396 11:44 ب.ظ
It's hard to come by experienced people about this topic, but you sound like you
know what you're talking about! Thanks
پنجشنبه 10 فروردین 1396 06:25 ب.ظ
Hi this is kinda of off topic but I was wanting to know if
blogs use WYSIWYG editors or if you have to
manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have
no coding expertise so I wanted to get advice from someone
with experience. Any help would be enormously appreciated!
پنجشنبه 10 فروردین 1396 05:03 ب.ظ
Everyone loves what you guys tend to be up too. Such clever work and
exposure! Keep up the wonderful works guys I've
incorporated you guys to my own blogroll.
شنبه 30 بهمن 1395 04:54 ب.ظ
سلام خدا قوت خانوم افسانه و مونیکای عزیز
پنجشنبه 7 بهمن 1395 11:48 ب.ظ
سلام و خداقوت خدمت افسانه و مونیکای عزیز امیدوارم که خیر و برکت خدمت خود را در زندگی ببینید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :